Obchodní podmínky portálu FRAG

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Podmínky“)

 1. Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Poskytovatel“) nabízí služby multimediálního obsahu prostřednictvím portálu FRAG (dále jen „Služby“) svým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“).

 2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele na adrese www.frag.cz. Takto uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.

 3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek Poskytovatele, Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků Poskytovatele a ustanovení platného právního řádu České Republiky.

 4. Poskytovatel nabízí Služby prostřednictvím jednorázově zpoplatněného nákupu, poukazu nebo balíčku (předplatného). Účastník je vždy o ceně Služby informován předem. Potvrzením nákupu Služby bere Účastník na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že cena Služby bude vyúčtována na vyúčtování Poskytovatele – tj. že účtovaná cena bude stržena z jeho kreditu na TWIST kartě nebo připočtena k vyúčtování za hlasový tarif Poskytovatele.

 5. Pokud je na portálu FRAG uvedeno, že balíček nebo předplatné je nabízeno s prvním měsícem zdarma, je Účastník v takovém případě oprávněn užívat jednorázově po dobu 30 dní danou Službu bezplatně. Po uplynutí této 30 denní lhůty bude Účastníkovi Služba automaticky poskytována za platnou cenou uvedenou na portále FRAG, pokud si Účastník nezvolí zrušení Služby. O blížícím se konci o ukončení bezplatného využívání Služby bude Účastník 3 dny předem upozorněn prostřednictvím SMS. Bezplatné užívání služby dle tohoto článku je každý z Účastníků oprávněn využít pouze jedenkrát.

 6. Balíčky poskytované na portále FRAG jsou nabízeny na měsíční bázi s automatickou obnovou a Služby jsou poskytovány Účastníkovi do té doby, dokud si Účastník nezvolí jejich zrušení. Zrušení služby je možné provést kdykoli na portále FRAG v sekci Moje balíčky.

 7. Cena služby T-Mobile balíček (FRAG100 nebo FRAG200) je zahrnuta v ceně měsíčních paušálů vybraných hlasových tarifů Poskytovatele. Tuto prémiovou službu poskytujeme pouze do 31.12.2017, poté její platnost končí a dále již nebude poskytována.

 8. V případě, že je Službou dodání digitálního obsahu Účastníkovi, souhlasí Účastník objednáním Služby s tím, že mu bude příslušný digitální obsah dodán před uplynutím zákonné, 14denní lhůty pro odstoupení od takové objednávky/smlouvy, přičemž Účastník nemá právo na odstoupení od takové objednávky/smlouvy.

 9. Objednáním Služeb Účastník dává Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich použitím k vlastní marketingové komunikaci související přímo s nabídkou služeb portálu FRAG. V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, může Účastník tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat kontaktováním podpora@frag.cz.

 10. E-knihy jsou z důvodu ochrany autorských práv viditelně označovány telefonním číslem Účastníka, který daný titul objednal (tzv. social DRM). Objednáním e-knihy Účastník dává Poskytovateli souhlas se zpracováním svého telefonního čísla včetně viditelného uvedení v e-knize. Bez tohoto souhlasu není možné e-knihu objednat.

 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tyto Podmínky v celém rozsahu. O změnách bude Poskytovatel Účastníka informovat v zákonem předepsané formě.

 12. Provozovatelem portálu FRAG je společnost GODS, s.r.o. se sídlem Praha 8, Šenovská 43, PSČ 18200, IČO: 457 87 956 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17311.

 13. Objednáním Služeb Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a s jejich zněním souhlasí.

 14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 1. 2016.